UYGUN - FÖY İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF

1 z - Kitap Uygulamalı 1. F Ö Y 20. YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ UYGUN SINAVA HAZIRLIK FÖYLERİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. ÜNİTE UYGUN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SINAVA HAZIRLIK FÖYLERİ SPOT BİLGİLER 1. 18. yy. Fransa toplam yapısında; • Geniş topraklara sahip asiller sınıfı, • Din adamları ve kiliseden oluşan ruhban sınıfı, • Burjuvalar ve köylülerden oluşan halk sınıfı bulmaktaydı. 2. Fransız İhtilali’nin tetikleyen aydınlar, Montesquieu, Jean Jacques Rousse- au, Diderot, Voltaire’dir. 3. Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasın- dan sonra kilisenin tüm malları devlet tarafından alındı, laik anlayışın temeli atıldı, vergi adaleti sağlandı, insan ve yurttaşlık hakları bildirisi yayınlandı; egemenliğin halka ait olduğu, insanların eşit olduğu, kimsenin inanç ve siyasal görüşlerinden dolayı kınanmayacağı belirtilmiştir. 4. Sanayileşme, ilk olarak İngiltere’de Ja- mes Watt’ın buhar gücüyle çalışan ma- kineleri ortaya çıkarmasıyla başlamış ve dokumacılık alanında uygulanmıştır. 5. Sanayi inkılabıyla; hizmet sektörü geliş- miş, köylerden kente göçler artmış, işçi sınıfı oluşmuş,büyük şirketler kurulup bankacılık sektörü gelişmiş,ulaşım ve ile- tişimde büyük değişiklikler yaşanmıştır. 6. El emeğinden makine gücüne geçilme- siyle üretim hızlandı, seri üretime ge- çildi, üretim maliyeti düştü. Artan üre- tim hammadde ihtiyacını ve ürünlerin pazarlanması sorununu ortaya çıkardı. Tüm bu gelişmeler ise sömürgecilik faaliyetlerinin oluşmasına neden oldu. 7. 1881’de Osmanlı ekonomisi yabancı- ların denetimine girdi ve bu doğrultuda “Duyun-u Umumiye İdaresi” kuruldu. 8. Fransız İhtilali sonrası yayılan milliyet- çilik akımı, Osmanlı Devleti’nde yaşa- yan ve Müslüman olmayan toplulukla- rın bağımsız olmak için isyan etmesine neden olmuştur. 9. Osmanlı Devleti, milliyetçilik isyanlarını önlemek için sırasıyla Tanzimat Fer- manı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet Rejimini ülkesinde uygulamaya koy- muştur. 10.Türk tarihindeki İlk Anayasa 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’dir. Bu anayasayı ilan ettiren topluluk ise Genç Osman- lılardır. 11.Padişah, her ne kadar anayasaya bağlı olsa da, • Meclisi açma–kapama • Meclisi tatil etme • Meclisin yasa çıkarması • Yasaların onaylanması gibi yetkileri bulunmaktaydı. 12.Meşrutiyet rejimine 1877–1878 Os- manlı-Rus Savaşı bahane edilerek II. Abdülhamit tarafından son verilmiş ve meclis kapatılmıştır. 13.II. Abdülhamit’in 1878–1908 yıllarında uyguladığı baskıcı yönetime (istibdat dönemi) karşı çıkan, İttihat ve Terakki Cemiyeti olmuştur. 14.İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Abdülha- mit’in baskıcı düzenine son verdikten sonra Meşrutiyet’i tekrar ilan etmiş ve padişahın elinde olan gücü meclise vermiş ve yetkilerini arttırmıştır. 1. Sanayi İnkılabı’nın yaşamasıyla sömürgecilik an- layışı ortaya çıkmış ve devletler arasında önce ekonomik alanda daha sonra da birçok alanda rekabet yaşanmıştır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında aşağıda veri- lenlerden hangisi sömürgecilik faaliyetlerinin oluşmasına neden olmamıştır? İTA.8.1.1 A) Seri üretime geçilmesi B) Hammadde ihtiyacı C) Pazar arayışı D) Milliyetçilik akımının ortaya çıkması (Spot 5 ve 6’ya göre) Çözüm: Sanayileşmeyle beraber üretim hızlanmış ve buna bağlı olarak seri üretim yapılmış, hammad- de ihtiyacı ortaya çıkmış ve ürünlerin nerede sa- tılacağı konusu yeni pazar ihtiyacını ortaya çıkar- mıştır. Tüm bunlar birbiriyle bağlantılı olaylardır. Ancak milliyetçilik düşüncesi Fransız İhtilali ile or- taya çıkmıştır. Sanayileşme ile ilgisi yoktur. Yanıt D’dir. 2. II. Abdülhamit’in 30 yıl süren (1878–1908) baskıcı yönetimine karşı bir grup subay örgütlenmiş, de- mokrasiyi, anayasayı ilan etmek ve meclisi tekrar açmak için II. Abdülhamit’e baskı kurmuşlardır. Yukarıda sözü edilen ve II. Abdülhamit’e karşı çıkıp meşrutiyeti tekrardan getirmeye çalışan topluluk aşağıdakilerden hangisidir? İTA.8.1.1 A) Genç Osmanlılar B) Jön Türkler C) İttihat ve Terakki Cemiyeti D) Carbonari Cemiyeti (Spot 13 ve 14’e göre) Çözüm: II. Abdülhamit’in bu yönetimine karşı bir grup su- bay İttihat ve Terakki Cemiyetini kurarak meşruti- yeti getirmeye çalışmıştır. Yanıt C’dir. Ad Soyad: Sınıf / No.: FARKLI SORU ÖRNEKLERİ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxMzU=